nginx

nginx lua直接阶段

对刚接触Ngx_lua的读者来说,可能会存在下面两个困惑。1、Lua在Nginx的哪些阶段可以执行代码?2、Lua在Nginx的每个阶段可以执行哪些操作?
2021-11-20
8分钟阅读时长